TIP: informatief, helpend of actief deelnemen aan de Ouderraad ?
MELD JE HIER AAN

Privacy Policy
& (verkoop)voorwaarden

Laatste versie 13/11/2023
1. Identiteit verkoper
Ouderraad school VBS Berlaar Misstraat - Ballaarweg
Misstraat 64 - 2590 Berlaar
E-mail ouderraad.berlaar@gmail.com
(hierna vernoemd als "Ouderraad")

VBS Berlaar Misstraat - Ballaarweg is een onderdeel van Vzw christelijke scholen Briljant
Ondernemingsnummer: ON 0461 202 831 (Markt 13 - 2590 Berlaar)

2. Toepasselijkheid
Deze algemene (verkoops)voorwaarden van de Ouderraad zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten, inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via de webshop op onze website behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bevestig bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is. Als verkoper zijn we gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers en potentiële kopers persoonlijk van op de hoogte stellen en bijgevolg zullen deze gewijzigde (verkoop)voorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling 
Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper

4. Levering & herroepingsrecht verkoop op afstand
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen bij ons online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt automatisch 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de Ouderraad via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Ouderraad heeft meegedeeld, op eigen kracht terugzenden of overhandigen. De Klant is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van goederen zijn steeds voor rekening van de klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (indien het, voor welke reden dan ook, niet meer als gloednieuw kan verkocht worden) behoudt de Ouderraad zich het recht voor om hiervoor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele ongeschonden verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen, geleverde diensten vallen niet onder het herroepingsrecht. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de Ouderraad alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen (exclusief leveringskosten) aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Techno Guide op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen én de goederen opnieuw in ontvangst zijn genomen door de Ouderraad. De Ouderraad betaalt indien mogelijk de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij na contact met de klant een andere manier van vergoeding overeengekomen wordt. 

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet mogelijk. Voedingswaren en goederen die op maat van de klant vervaardigd of gepersonaliseerd werden, kunnen niet gebruik maken van dit herroepingsrecht.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6. Klachten
Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld. 

7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

8. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Roselie, Sint-Leonarduslaan 1, 1654 Huizingen, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Roselie (Stage Solutions bvba) alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Roselie (Stage Solutions bvba) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

9. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen. Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.

11. Privacy
De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. Voor inzage en/of verwijdering van persoonsgegevens dient de koper zich te wenden per brief tot de Ouderraad VBS Berlaar Misstraat - Ballaarweg - Misstraat 64 - 2590 Berlaar of per email naar ouderraad.berlaar@gmail.com.

12. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, websiteformulieren, …)

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht
Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de Ouderraad gevestigd is bevoegd.
Privacy & Algemene (verkoops)voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram